Εξαιρούνται από την υποχρέωση καταβολής ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης και δεν προσμετρώνται τα εισοδήματα των προσώπων που παρουσιάζουν αναπηρίες κάθε μορφής σε ποσοστό από ογδόντα τοις εκατό (80%) και άνω, σύμφωνα με το  άρθρο 18 παρ.1 του πολύ πρόσφατου νόμου 4646/2019 (ΦΕΚ Α 201). Με τη διάταξη αυτή υλοποιείται πρόταση που είχε υποβάλει ήδη από το 2018 ο Συνήγορος του Πολίτη και την είχε επανειλημμένα επαναφέρει στα αρμόδια Υπουργεία Οικονομικών και Εργασίας.

Συγκεκριµένα στον Συνήγορο τέθηκε από ενδιαφερόµενους πολίτες το ζήτηµα της εξαίρεσης κατηγοριών ατόµων µε αναπηρία από την απαλλαγή υποχρέωσης καταβολής ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης, καθώς το άρθρο 43 Α του ν. 4172/2013 προέβλεπε ότι «εξαιρούνται και δεν προσµετρώνται τα εισοδήµατα των προσώπων που είναι ολικώς τυφλοί καθώς και των προσώπων που παρουσιάζουν βαριές κινητικές αναπηρίες σε ποσοστό από ογδόντα τοις εκατό (80%) και άνω».
Ο Συνήγορος, έχοντας οριστεί ως το Πλαίσιο για την προαγωγή εφαρµογής της Σύµβασης του Ο.Η.Ε. για τα δικαιώµατα των ΑµεΑ, επισήµανε ότι δεν συµπεριλαµβάνονται στην εξαίρεση και άλλες κατηγορίες ατόµων µε επίσης βαριές αναπηρίες σε αντίστοιχα υψηλό ποσοστό (πχ αυτισµός, νοητική στέρηση, κώφωση, αιµατολογικές παθήσεις κλπ). Η Αρχή τόνισε ότι, δεδοµένης της θέσπισης της ανωτέρω εξαίρεσης µε σκοπό την προστασία της συγκεκριµένης ευάλωτης οµάδας και για λόγους ίσης µεταχείρισης των πολιτών που ανήκουν σε αυτή, έπρεπε να εξεταστεί το ενδεχόµενο διεύρυνσης του πεδίου εφαρµογής της συγκεκριµένης διάταξης έτσι ώστε να συµπεριληφθούν όλες οι περιπτώσεις βαριάς αναπηρίας, µε κριτήριο το ποσοστό αναπηρίας και όχι το είδος αυτής.

Με την πρόσφατη ρύθµιση, η πρόταση του Συνηγόρου έγινε πλήρως αποδεκτή. Πληροφορίες: 213 1306600, press@synigoros.gr