Οι ενέργειές μας μπορούν να συνοψιστούν ως εξής:

  • Υποστήριξη των οικογενειακών φροντιστών στην Ελλάδα, ανεξάρτητα από την ηλικία, την καταγωγή ή τις ειδικές ανάγκες υγείας του ατόμου που φροντίζουν.
  • Συνειδητοποίηση της σημαντικής συμβολής των φροντιστών στο ελληνικό σύστημα υγείας και την οικονομία στο σύνολό της και της ανάγκης αναγνώρισης αυτής της συμβολής.
  • Προώθηση εθνικών πολιτικών που ανταποκρίνονται στις ιδιαίτερες ανάγκες και τα ενδιαφέροντα των φροντιστών, ώστε να τους δοθεί η δυνατότητα να παραμείνουν επαγγελματικά και κοινωνικά ενεργοί.