Βασικός στόχος του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας του Ελληνικού Δικτύου Φροντιστών ΕΠΙΟΝΗ, αποτελεί η δημιουργία βάσης για τη διαρκή βελτίωση της αποτελεσματικότητας των διεργασιών του, έχοντας πάντα ως γνώμονα την συνεχή ικανοποίηση των αναγκών και των προσδοκιών των ενδιαφερομένων μερών, στο μέγιστο δυνατό βαθμό.

 

Για την υλοποίηση των παραπάνω, η Διοίκηση υποστηρίζει και εφαρμόζει αδιάλειπτα τις βασικές αρχές και τους κανόνες που διέπουν το Διαχειριστικό Σύστημα του Σωματείου, καθιερώνοντας αντικειμενικούς σκοπούς για την Ποιότητα, βασιζόμενη στην αμέριστη και εποικοδομητική συνεργασία τόσο των εργαζομένων όσο και των συνεργατών του Ελληνικού Δικτύου Φροντιστών ΕΠΙΟΝΗ.

 

Οι βασικές αρχές, έτσι όπως αυτές εκφράζονται μέσα στις διαδικασίες του Διαχειριστικού Συστήματος Ποιότητας του Ελληνικού Δικτύου Φροντιστών ΕΠΙΟΝΗ είναι:

 

 • Η παροχή υπηρεσιών και η υλοποίηση δράσεων με στόχο την ενίσχυση της αναγνώρισης της ανεπίσημης φροντίδας που παρέχουν οι συγγενείς ή φίλοι ενός ατόμου με χρόνια πάθηση ή αναπηρία (φροντιστές).
 • Η εκπροσώπηση και η υλοποίηση δράσεων προς όφελος των φροντιστών και των πρώην φροντιστών, ανεξαρτήτου ηλικίας και ιδιαίτερων αναγκών.
 • Η συλλογή, ανταλλαγή και διάχυση της πληροφόρησης, εμπειρίας, καλών πρακτικών και καινοτομιών, αναφορικά με τους φροντιστές
 • Η συνεισφορά στην ανάπτυξη πολιτικών για τους φροντιστές σε εθνικό και Ευρωπαϊκό επίπεδο.
 • Η γενικότερη συνηγορία, προώθηση και υπεράσπιση των δικαιωμάτων που σχετίζονται με την αντιπροσώπευση και την κοινωνική ενσωμάτωση των φροντιστών.
 • Η υλοποίηση προγραμμάτων ψυχικής υγείας και ψυχολογικής υποστήριξης.
 • Η τήρηση προδιαγεγραμμένων απαιτήσεων των Δράσεων – Έργων, όπως αυτές έχουν συμφωνηθεί, με σκοπό την αύξηση της ικανοποίησής των μελών – ωφελουμένων.
 • Η απόλυτη διαφάνεια σε όλες τις φάσεις υλοποίησης των Εθνικών / Συγχρηματοδοτούμενων / Ευρωπαϊκών  Προγραμμάτων.
 • Η εποικοδομητική συνεργασία με το σύνολο των συνεργατών.
 • Η συνεχής ενημέρωση και εκπαίδευση του προσωπικού.
 • Η διερεύνηση αιτιών των μη συμμορφώσεων ή των παραπόνων των ωφελουμένων και ο περαιτέρω καθορισμός διορθωτικών ενεργειών.
 • Η διασφάλιση της διαθεσιμότητας, τη ακεραιότητας και της εμπιστευτικότητας των πληροφοριών – δεδομένων που παράγονται, λαμβάνονται και διακινούνται στο πλαίσιο έργων – δράσεων που υλοποιεί και διαχειρίζεται.
 • Η μεγιστοποίηση της αξιοπιστίας των πληροφοριακών πόρων του Σωματείου.

 

Οι αρχές του Συστήματος καθώς και οι αντικειμενικοί σκοποί για την Ποιότητα, ανασκοπούνται σε τακτά χρονικά διαστήματα από την Διοίκηση του Ελληνικού Δικτύου Φροντιστών ΕΠΙΟΝΗ, προκειμένου να προσαρμόζονται στις νέες ανάγκες και εξελίξεις στο πλαίσιο των δράσεων, των νομοθετικών απαιτήσεων αλλά και στην επίτευξη του στόχου για συνεχή βελτίωση των λειτουργιών του Σωματείου.

 

Μέσα από τις συνεχείς ανασκοπήσεις των παραπάνω η Διοίκηση βρίσκεται σε συνεχή αναζήτηση για τον εντοπισμό τόσο ανθρώπινων όσο και άυλων αναγκών. Η Διοίκηση δεσμεύεται για την παροχή των απαιτούμενων πόρων για την κάλυψη των αναγκών, έτσι όπως αυτές προκύπτουν και διαμορφώνονται από τις υφιστάμενες καταστάσεις, στο μέγιστο των δυνατοτήτων της και πάντα σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο.

 

Όλα τα Τμήματα του Ελληνικού Δικτύου Φροντιστών ΕΠΙΟΝΗ έχουν την ευθύνη να ανταποκρίνονται, να αφομοιώνουν και να εφαρμόζουν τις διαδικασίες που απαιτεί το Διαχειριστικό Σύστημα Ποιότητας μέσα από τις καθημερινές δραστηριότητες τους.

 

Επίσης, αποτελεί ευθύνη της Διοίκησης του Ελληνικού Δικτύου Φροντιστών ΕΠΙΟΝΗ, να εξασφαλίζει ότι η Πολιτική Ποιότητας είναι κοινοποιημένη, κατανοητή και εφαρμόσιμη από το σύνολο του ανθρώπινου δυναμικού του Σωματείου, με απώτερο σκοπό τη συνεχή, σταθερή και αταλάντευτη προσήλωση στις αρχές της και την διαρκή προσφορά στα ενδιαφερόμενα μέρη, υπηρεσιών αρίστης ποιότητας.