Το Πιλοτικό Πρόγραμμα «Προσωπικός Βοηθός για άτομα με αναπηρία» αφορά στην παροχή Προσωπικής Βοήθειας σε άτομα με οποιαδήποτε μορφής αναπηρία με ποσοστό 67% και άνω είναι ανοιχτό για αιτήσεις ενδιαφερομένων έως το τέλος Μαίου 2022

Η Προσωπική Βοήθεια αφορά στην υποστήριξη του Αποδέκτη από Προσωπικό Βοηθό της επιλογής του ή κατά περίπτωση του Εκπροσώπου του, για την ενίσχυση της ανεξάρτητης διαβίωσής του και τη συμπερίληψή του στην κοινωνία, στη βάση των εξατομικευμένων
αναγκών και συνθηκών της ζωής του και σύμφωνα με τις ατομικές επιλογές και τα ενδιαφέροντα του, ενδεικτικώς ως προς τα εξής:

 1. δραστηριότητες καθημερινής ζωής όπως σίτιση, ένδυση, προσωπική υγιεινή,
 2. εργασία και σπουδές
 3. συμμετοχή σε δραστηριότητες ελεύθερου χρόνου και
 4. δραστηριότητες συμμετοχής στην κοινωνική ζωή.

Ποιές είναι όμως οι προυποθέσεις συμμετοχής στο πρόγραμμα του προσωπικού βοηθού ;

Επιλέξιμοι Ωφελούμενοι στην α’ φάση του Προγράμματος είναι πρόσωπα ανεξαρτήτου αναπηρίας ή πάθησης τα οποία:

 1. είναι ηλικίας δέκα έξι (16) έως εξήντα πέντε (65) ετών
 2. διαθέτουν Γνωστοποίηση Αποτελέσματος Πιστοποίησης Αναπηρίας από τoΚέντρo Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.) του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-Ε.Φ.Κ.Α.), με συνολικό ποσοστό αναπηρίας ίσο ή μεγαλύτερο του 67%, που είναι σε ισχύ κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης.
 3. έχουν την κύρια κατοικία τους εντός των ορίων της Περιφέρειας Αττικής όσον αφορά στην πρώτη φάση του Προγράμματος.
 4. δεν έχουν ατομικό εισόδημα ή έχουν ατομικό εισόδημα που δεν υπερβαίνει το ποσό των εξήντα χιλιάδων ευρώ (€60.000,00).
 5. Πρόσωπο που διαβιεί σε κλειστή δομή, επιτρέπεται να υποβάλει αίτηση, να αξιολογηθεί και να του απονεμηθεί Προσωπική Βοήθεια. Η δυνατότητα να επιλέξει Προσωπικό Βοηθό θα τελεί υπό την αίρεση της μετοίκησης σε αμιγή κατοικία, η οποία επιβεβαιώνεται με έκθεση των δημοτικών κοινωνικών υπηρεσιών. Πρόσωπο που διαβιεί σε Στέγη Υποστηριζόμενης Διαβίωσης δεν δύναται να συμμετέχει στο Πρόγραμμα.

Πρόκειται για ένα πιλοτικό πρόγραμμα που αφορά, προς το παρόν μόνο τον Νομό Αττικής και για την α’ φάση του θα υποστηρίξει  χίλιους (1.000) ωφελούμενους.

Που μπορεί να βοηθήσει το άτομο με αναπηρία ο Προσωπικός Βοηθός ; 

Η βοήθεια του προσωπικού βοηθού συνίσταται στην από κοινού με τον Αποδέκτη δραστηριότητα εντός της οικίας του Αποδέκτη και έξω από αυτόν, σύμφωνα με τις οδηγίες και υποδείξεις αυτού, ή κατά περίπτωση του Εκπροσώπου του, και περιλαμβάνει την παροχή κατάλληλης υποστήριξης στον Αποδέκτη κατά το βαθμό που αυτή απαιτείται ως αποτέλεσμα της αναπηρίας και της έκπτωσης λειτουργικότητας που αυτή επιφέρει.

Ποιές περιπτώσεις δεν περιλαμβάνονται στην Προσωπική Βοήθεια που μπορεί να λάβει το άτομο με αναπηρία από τον προσωπικό βοηθό;

 1. ιατρικές, νοσηλευτικές, θεραπευτικές υπηρεσίες και υπηρεσίες φυσικής αποκατάστασης,
 2. εκπαιδευτικές υπηρεσίες και Παράλληλη Στήριξη κατά την έννοια του ν. 3699/2008 (Α’ 199),
 3. υπηρεσίες για τις οποίες απαιτείται συγκεκριμένη ειδικότητα ή άδεια άσκησης επαγγέλματος, ακόμα και εάν τυγχάνει να διαθέτει τέτοια άδεια ο Προσωπικός Βοηθός,
 4. υποβοήθηση σε σεξουαλική λειτουργία ή σεξουαλική δραστηριότητα,
 5. αποκλειστικές υπηρεσίες οικιακού βοηθού,
 6. οποιαδήποτε παράνομη ενέργεια.

Πως μπορεί να υποβάλει κανείς το αίτημα έως τις 31.5.2022 ;

Αναλυτικά όλες οι οδηγίες στην ιστοσελίδα: https://prosopikosvoithos.gov.gr

Μπορείτε επισης να καλέσετε (9:00 πμ – 17:00 μμ εργάσιμες ημέρες) τον αριθμό 210-7000.240