Μπορείτε να βρείτε εδώ τον «Οδηγό καλών πρακτικών» που αναπτύχθηκε στα πλαίσια του έργου «E-Health4Cancer», το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (κωδικός έργου: 2022-2-EL01-KA210-ADU-000097120).

Βασικός στόχος του ήταν να αξιολογήσει τα τρέχοντα σύγχρονα ψηφιακά εργαλεία μη κλινικής υποστήριξης των ασθενών με καρκίνο και των φροντιστών τους στις χώρες της ΕΕ, με ιδιαίτερη έμφαση σε αυτές που εκπροσωπούνται από τους εταίρους του έργου «E-Health4Cancer», δηλαδή την Ιταλία, την Ελλάδα και τη Δανία.
Η σύνταξη και η δημιουργία του οδηγού βασίστηκε σε μια πολύπλευρη προσέγγιση. Το Πανεπιστήμιο της Νάπολης (UNINA) ηγήθηκε μιας συστηματικής βιβλιογραφικής ανασκόπησης σχετικά με τις λύσεις ηλεκτρονικής υγείας στην Ευρώπη, ενώ όλοι οι εταίροι, συμπεριλαμβανομένου του Πανεπιστημίου της Νάπολης (UNINA), του Κέντρου Καθοδήγησης Καρκινοπαθών (K3), του Ελληνικού Δικτύου Φροντιστών  ΕΠΙΟΝΗ και της Δανικής Επιτροπής για την Αγωγή Υγείας (DCHE), συνέλεξαν απόψεις εμπειρογνωμόνων από ενώσεις υγειονομικών φορέων και επαγγελματιών από τις χώρες εταίρους, ώστε να εντοπιστούν τα κύρια κενά στην υποστήριξη που λαμβάνουν οι ενήλικες που πάσχουν από καρκίνο και οι φροντιστές τους. Η DCHE ανέλαβε τη σύνταξη του εγγράφου «Οδηγός καλής πρακτικής». Ο Οδηγός Καλών Πρακτικών είναι άμεσο αποτέλεσμα των συνεργατικών προσπαθειών των εταίρων του έργου και της ανταλλαγής χρήσιμων πρωτοβουλιών σε μη κλινικές λύσεις ηλεκτρονικής υγείας για τον καρκίνο, οι οποίες μπορούν να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής τόσο των ασθενών όσο και των φροντιστών.
Τα κύρια συμπεράσματα του οδηγού είναι τα εξής:
● Ο κατακερματισμός οδηγεί σε σύγχυση
● Περισσότερα ≠ καλύτερα
● Χωρίς βιωσιμότητα – χωρίς πρόοδο
● Λύνοντας τι, για ποιον;
Τα παραπάνω δεδομένα επιβεβαιώθηκαν και εμπλουτίστηκαν με νέα δεδομένα που συλλέχθηκαν κατά τη διάρκεια της ημερίδας «Εφαρμογή ψηφιακών εργαλείων για την ποιότητα της ογκολογικής φροντίδας – Εμπόδια και διευκολυντές», που πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη, όπου στους ενδιαφερόμενους φορείς της ηλεκτρονικής υγείας και της ψηφιακής φροντίδας, συμπεριλαμβανομένων των επαγγελματιών υγείας, των αρχών, των ασθενών, των φροντιστών, των νομικών φορέων, των ενώσεων ασθενών και των ακαδημαϊκών κοινοτήτων, παρουσιάστηκε το προσχέδιο του «Οδηγού καλών πρακτικών». Η συνάντηση προσέλκυσε 237 συμμετέχοντες, εκ των οποίων 123 παρακολούθησαν αυτοπροσώπως και 114 εξ αποστάσεως.Επισκεφθείτε την ακόλουθη σελίδα για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τη τελική συνάντηση του σχεδίου: https://www.livemedia.com/kapa3 Κατεβάστε τον Οδηγό καλών πρακτικών εδώ: Good_Practices_Guide_ehealth4cancer

Στοιχεία επικοινωνίας:
https://www.kapa3.gr/en/e-health4cancer/

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: info@e-health4cancer.eu
info@kapa3.gr
Τηλέφωνο: (+30) 210 5221424
Δ/νση: Κωστή Παλαμά 13, 11141, Αθήνα, Ελλάδα