Οι δράσεις μας μπορούν να συνοψιστούν στις εξής:

  • Υποστήριξη των άτυπων ή οικογενειακών φροντιστών στην Ελλάδα, ανεξάρτητα από την ηλικία, το υπόβαθρο ή την ιδιαίτερη ανάγκη υγείας του ατόμου που φροντίζουν
  • Ευαισθητοποίηση σχετικά με τη σημαντική συμβολή των φροντιστών στο ελληνικό σύστημα υγειονομικής περίθαλψης και την οικονομία γενικότερα και την ανάγκη αναγνώρισης της συμβολής αυτής.
  • Προώθηση εθνικών πολιτικών που ανταποκρίνονται στις ιδιαίτερες ανάγκες και τα συμφέροντα των φροντιστών προκειμένου να τους δοθεί η δυνατότητα να παραμείνουν επαγγελματικά και κοινωνικά ενεργοί.