Το Πρόγραμμα

Ο κύριος στόχος του έργου DIGITALIS είναι να εξοπλίσει τους/τις άτυπους/ες φροντιστές/ες με τις βασικές ψηφιακές δεξιότητες και γνώσεις ώστε να αξιοποιήσουν πλήρως τις δυνατότητες των ψηφιακών υπηρεσιών και τεχνολογιών υγείας για να βελτιώσουν την επαγγελματική τους κατάσταση, καθώς και την ποιότητα ζωής και την ασφάλεια των ανθρώπων που φροντίζουν.

Το έργο υλοποιείται από 5 Οργανισμούς-Εταίρους από 3 ευρωπαϊκές χώρες: Ελλάδα (Επιόνη και Ινστιτούτο Πρόληψις), Ιταλία, Ουγγαρία. Aποτελέσματα: Οι εταίροι του έργου Digitalis, διεξήγαγε έρευνα για την αξιολόγηση των ψηφιακών αναγκών των άτυπων φροντιστών/τριών στις χώρες εταίρους.

Η έρευνα υλοποιήθηκε για την αξιολόγηση των ψηφιακών αναγκών με στόχο την κατανόηση των επιπέδων ψηφιακής επάρκειας, των συσκευών αλλά και των εφαρμογών (διαδικτυακά εργαλεία) που χρησιμοποιούνται, της συχνότητας της χρήσης της τεχνολογίας, της επικοινωνίας, της δημιουργίας περιεχομένου και της ευαισθητοποίησης σχετικά με την ψηφιακή ασφάλεια.

Πενήντα-έξι άτομα από την Ελλάδα και την Ουγγαρία συμμετείχαν σε αυτό το ερευνητικό στάδιο και συμπλήρωσαν το ερωτηματολόγιο. Και στις δύο χώρες πάνω από το 41% των ερωτηθέντων χαρακτήρισε τις ψηφιακές δεξιότητές του ως προχωρημένες, ενώ το ένα τρίτο του πληθυσμού βαθμολόγησε τις ψηφιακές δεξιότητες ως μέτριες και λιγότερο από το 10% θεώρησε ότι έχει χαμηλές ψηφιακές δεξιότητες.

Μερικά από τα πιο ενδιαφέροντα αποτελέσματα της έρευνας Digitalis παρουσιάζονται παρακάτω:

 Η πλειονότητα είναι γυναίκες.

 Οι περισσότεροι συμμετέχοντες/ουσες δεν έχουν λάβει ποτέ μέρος σε κανενός είδους ψηφιακή εκπαίδευση.

 Η πλειονότητα των συμμετεχόντων έχει καλές γνώσεις σχετικά με τις ψηφιακές δεξιότητες και έχει χρησιμοποιήσει αρκετές συσκευές.

 Η τεχνολογική συσκευή που χρησιμοποιείται πιο συχνά είναι το smartphone, αλλά οι περισσότεροι φροντιστές δεν χρησιμοποιούν την τεχνολογία για να διατηρούν επαφή με το άτομο που φροντίζουν.

Επιπλέον, στην Ελλάδα, η τεχνολογική συσκευή που χρησιμοποιείται πιο συχνά από τους φροντιστές/τριες είναι το smartphone, αλλά είναι ενδιαφέρον ότι οι περισσότεροι/ες φροντιστές/τριες δεν χρησιμοποιούν την τεχνολογία για να διατηρούν επαφή με το άτομο που φροντίζουν, αντίθετα, προτιμούν τις προσωπικές επισκέψεις, ενώ η πλειοψηφία ζει μαζί τους.

Στην Ουγγαρία, οι άτυποι/ες φροντιστές/τριες έχουν τις βασικές γνώσεις διαχείρισης των ψηφιακών τεχνικών και χρησιμοποιούν ορισμένα μέρη τους, π.χ. τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αλλά όχι απαραίτητα για την παροχή κατοίκον φροντίδας.

Για περισσότερες πληροφορίες (2021-1-IT02-KA220-ADU-000033535) επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του έργου http://www.digitalis-project.eu/