Η ΕΠΙΟΝΗ διοικείται από το Διοικητικό της Συμβούλιο και υποστηρίζεται από μια Επιστημονική και Ελεγκτική Επιτροπή.
Η γενική συνέλευση του σωματείου πραγματοποιείται το πρώτο εξάμηνο κάθε έτους.

Σύσταση ΔΣ


Οργανόγραμμα


Καταστατικό


Επιστημονική Επιτροπή