• να παρέχει συνεχή και ποιοτική υποστήριξη σε ανεπίσημους, άμισθους φροντιστές
  • να παρέχει στους φροντιστές πρακτικές συμβουλές και συναισθηματική υποστήριξη
  • να υποστηρίξει την ανάπτυξη δεξιοτήτων επίλυσης προβλημάτων
  • να βοηθήσει τους φροντιστές να γνωρίσουν και να χρησιμοποιήσουν τους διαθέσιμους πόρους από τις τοπικές κοινότητες
  • να προωθήσει βασικές αλλαγές πολιτικής μέσω κυβερνητικών νομοθεσιών