Τα ζητήματα που διακυβεύονται

Στην Ευρώπη, σύμφωνα με τους Eurocarers, το 80% της περίθαλψης παρέχεται από άτυπους ή ανεπίσημους φροντιστές δηλ. ανθρώπους που παρέχουν απλήρωτη φροντίδα σε κάποιον με χρόνια πάθηση, αναπηρία ή άλλη μακροχρόνια ανάγκη υγείας ή φροντίδας, εκτός επαγγελματικού ή επίσημου πλαισίου. Η συμβολή αυτών των φροντιστών αποτελεί σημαντικό πόρο για την ελληνική κοινωνία, αλλά ο ρόλος τους δεν αναγνωρίζεται πάντοτε. Παρέχοντας ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών υποστήριξης όπως προσωπική φροντίδα, οικιακές εργασίες, μεταφορά,οικονομική διαχείριση καθώς και ηθική και συναισθηματική υποστήριξη, οιφροντιστές αποτελούν συχνά την πιο ολοκληρωμένη και επιθυμητή επιλογή για άτομα που χρειάζονται φροντίδα.

Η φροντίδα ενός αγαπημένου προσώπου μπορεί να αποτελέσει πηγή μεγάλης προσωπικής ικανοποίησης, αλλά δημιουργεί τις δικές της προκλήσεις. Αυτές μπορεί να περιλαμβάνουν προβλήματα σωματικής και ψυχικής υγείας, αίσθημα απομόνωσης, δυσκολία εξισορρόπησης της αμειβόμενης εργασίας με ευθύνες φροντίδας, ίσως ακόμη και οικονομικό άγχος καθώς μπορεί να μειωθούν τα επιδόματα κοινωνικής πρόνοιας. Πρόοδοι στην ιατρική σημαίνουν επίσης ότι οι φροντιστές πρέπει να προσφέρουν όλο και πιο εξελιγμένα επίπεδα φροντίδας έχοντας ελάχιστη κατάρτιση και εμπειρία και με ελάχιστη υποστήριξη.

  Λίγα λόγια για ε μ ά ς :

Η ΕΠΙΟΝΗ είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός που διοικείται από το Διοικητικό της Συμβούλιο και υποστηρίζεται από μια Επιστημονική και Ελεγκτική Επιτροπή. Η γενική συνέλευση του σωματείου πραγματοποιείται το Δεκέμβριο κάθε έτους.

Είμαστε μέλη Ευρωπαικών και Ελληνικών οργανισμών. Το σωματείο μας είναι ιδρυτικό μέλος της Ένωσης Ασθενών Ελλάδας και ενεργό μέλος του Ευρωπαικού δικτύου οργανώσεων φροντιστών (Eurocarers), του Mental Health Europe (ΜΗΕ), της Ευρωπαικής ομοσπονδίας παρόχων υπηρεσιών σε άτομα με αναπηρία (EASPD) και της Ευρωπαικής ομοσπονδίας συλλόγων οικογενειών ατόμων με ψυχική νόσο (EUFAMI).

Το Ελληνικό Δίκτυο Φροντιστών ΕΠΙΟΝΗ είναι εγγεγραμμένο στο μητρώο μη κυβερνητικών οργανώσεων (09121ΣΥΕ11096Ο68Ν 1438) και έχει ειδική πιστοποίηση πρωτοβάθμιας κοινωνικής φροντίδας (26.8.19 – Α.Φ. 32.62) και στο Μητρώο Διαφάνειας της ΕΕ (049767927777-58).

Στόχος μας είναι η συνηγορία υπερ ποιοτικών υπηρεσιών υποστήριξης άτυπων, οικογενειακών φροντιστών ατόμων που ζουν υπο το βάρος σωματικής ή ψυχικής πάθησης, αναπηρίας ή εθισμού. Οι υπηρεσίες μας περιλαμβάνουν ενημέρωση, ανταλλαγή πληροφοριών και εμπειριών σχετικά με ορθές πρακτικές, παροχή στους φροντιστές πρακτικών συμβουλών και υποστήριξης καθώς και διευκόλυνση της ανάπτυξης δεξιοτήτων επίλυσης προβλημάτων. Προσπαθούμε επίσης να τους βοηθήσουμε να εντοπίσουν και να αξιοποιήσουν τους διαθέσιμους πόρους από τις τοπικές τους κοινότητες. Προκειμένου να υλοποιήσει το όραμά του για τους άτυπους ή ανεπίσημους φροντιστές στην Ελλάδα το Ελληνικό Δίκτυο Φροντιστών ΕΠΙΟΝΗ προωθεί αλλαγές πολιτικής μέσω της σχετικής νομοθεσίας.

Ειδικότερα, οι στόχοι μας μπορούν να συνοψιστούν ως εξής:

  1. Υποστήριξη των άτυπων ή οικογενειακών φροντιστών στην Ελλάδα, ανεξάρτητα από την ηλικία, το υπόβαθρο ή την ιδιαίτερη ανάγκη υγείας του ατόμου που φροντίζουν
  2. Ευαισθητοποίηση σχετικά με τη σημαντική συμβολή των φροντιστών στο ελληνικό σύστημα υγειονομικής περίθαλψης και την οικονομία γενικότερα και την ανάγκη αναγνώρισης της συμβολής αυτής.
  3. Προώθηση εθνικών πολιτικών που ανταποκρίνονται στις ιδιαίτερες ανάγκες και τα συμφέροντα των φροντιστών προκειμένου να τους δοθεί η δυνατότητα να παραμείνουν επαγγελματικά και κοινωνικά ενεργοί.

Μπορείτε να διαβάσετε το φυλλάδιό μας  στα ΑΓΓΛΙΚΑ ή στα ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Οργανωτική  Δ ο μ ή :

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ EPIONI
ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΔΟΜΗ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Υπεύθυνος προστασίας δεδομένων: info(@)epioni.gr  κ. Νίκος Σχετάκης

Ευρωπαικό  Π λ α ί σ ι ο  :

ΔΙΑΒΑΣΤΕ Διάβάστε  το έγγραφο των Eurocarers που περιέχει το σκεπτικό και το πλαίσιο μιας Ευρωπαικής πρωτοβουλίας για φροντιστές

ΔΙΑΒΑΣΤΕ Διαβάστε το έγγραφο των Eurocarers σε σχέση με τον Ευρωπαϊκό πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων

ΔΙΑΒΑΣΤΕ Διαβάστε το έγγραφο των  Eurocarers σε σχέση με την Ευρωπαική Οδηγία για την ισορροπία εργασιακής και προσωπικής ζωής και τι προβλέπει  για τους φροντιστές.

Υποστηρίξτε  το Ελληνικό Δίκτυο Φροντιστών ΕΠΙΟΝΗ:

Alpha Bank

GR650 14010 40104 002002026626 SWIFT/BIC:
CRBAGRAA

Eurobank

GR800 26052 30000 390100185095 SWIFT/BIC:
ERBKGRAA

Τράπεζα Πειραιώς

GR040 17203 90005 039089577014 SWIFT/BIC:
PIRBGRAA

Εθνική Τράπεζα

GR820 11010 80000 010800189705 SWIFT/BIC:
ETHNGRAA