Νομικό Πλαίσιο

Αργότερο

Δεκτή η πρόταση του Συνηγόρου του Πολίτη για απαλλαγή όλων των περιπτώσεων βαριάς αναπηρίας από την ειδική εισφορά αλληλεγγύης

Εξαιρούνται από την υποχρέωση καταβολής ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης και δεν προσμετρώνται τα εισοδήματα των προσώπων που παρουσιάζουν αναπηρίες κάθε μορφής σε ποσοστό από ογδόντα τοις εκατό (80%) και άνω, σύμφωνα με το ...

Η ΕΠΙΟΝΗ είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός, με στόχο την υποστήριξη των άτυπων ή οικογενειακών φροντιστών ατόμων με αναπηρία.

CALENDAR